Advanced Spark @BigCommerce 20160112 - alexy-khrabrov